משלוח חינם בקנייה מעל 500 ₪ מחירים כוללים מיסים פרטים נוספים

חובות ומיסים

îãåò çåéáå ääæîðåú äáéðìàåîéåú ùìé áîñéí åáîéñéí?

èåáéï äîéåáàéí ìîãéðåú îñåéîåú (ëåìì äàéçåã äàéøåôé, ùååéõ, ðåøáâéä åéôï) çééáéí ìäéåú îåëøæéí ìîëñ åòùåééí ìäéåú çééáéí áîñ åáîñ (îñ îëéøä ìîùì îò"î ). äöäøä æå ðòùéú òì éãé àéùåô ååøìã , îéñéí äðåáòéí îùåìîéí òì éãé àéùåô ååøìã áùîê.

 

äçåáåú åäîéñéí îçåùáéí ìôé ùéòåøéí ùð÷áòå òì éãé äîëñ, áäúàí ìñåâ äîåöø, äéëï ùäåà îéåöø (àøõ îåöà) å÷øéèøéåðéí àçøéí. ääúôìâåú åäçéùåáéí îáåññéí ìàçø îëï òì òøê äñçåøä åäîùìåç. ìéãéòúê, çåáä òùåéä ìäååú çì÷ âí îçéùåá äîñ.

 

áîãéðåú îñåéîåú àðå ëåììéí àú òìåú äçåáä åäîñ áîçéø äîåöø. áàçøéí äí îåöâéí ëòìåú ðôøãú áñì ä÷ðéåú. áëì äî÷øéí äçéùåá ðùìè òì éãé ú÷ðåú äçåáä åäîñ ùì äîãéðä äîééáàú. áîãéðåú / èøéèåøéåú ùåðåú, éùðí ñôéí îñåéîéí ùáäí ôøéèéí îñåéîéí òùåééí ìäéåú ôèåøéí îîñ, òì áñéñ ñåâ äîåöø àå äòøê äëåìì ùì ääæîðä.

 

ùéí ìá ëé ùçøåø îîëñ òùåé ìäúøçù áàæåø áî÷åí áîãéðú äîñéøä äñåôéú. ìãåâîä, äçáéìä ùìê òùåéä ìôðåú îëñ áöøôú, âí àí àúä âø áîãéðä àçøú áàéçåã äàéøåôé. áàåôï ãåîä, éúëï ùæä éúáäø áñéðâôåø, âí àí àúä âø áçì÷ àçø ùì àñéä..

רוצה להירשם? הרשמה ויצירת חשבון מהירה

יצירת חשבון

רוצה להירשם? הרשמה ויצירת חשבון מהירה

יצירת חשבון

המבצע תקף עבור מנויי הדואל חדשים בלבד. כל מידע שאתה מספק יתקיים בהתאם שלנו" מדיניות הפרטיות ו תנאי שימוש. יצירת קשר.